Підручники для школи

Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №323 Дніпровської міської ради

   

ПОЛОЖЕННЯ про внутрішню систему забезпечення якості освіти

СХВАЛЕНО

на засіданні педагогічної ради

(протокол від 02.09.2021р. № 2)

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом від 02.09.2021р.   №19

Комунального закладу дошкільної освіти

(ясла-садок) комбінованого типу №323

Дніпровської міської ради

Директор

___________________Тетяна ЖАРА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про внутрішню систему забезпечення якості освіти

в Комунальному закладі дошкільної освіти

(ясла-садок) комбінованого типу №323

Дніпровської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І.Загальні положення

1.1.Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти Комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №323 Дніпровської міської ради (далі КЗДО № 323 ДМР) розроблено відповідно до вимог статті 41 Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положення про заклад дошкільної освіти затвердженого  постановою Кабінету МОН України від 12.03.2003 року №305 ( у редакції постанови Кабінету МОН України від 27.01.2021 року №86), Базового компоненту дошкільної освіти, наказу Державної служби якості освіти України від 30.11.2020 року № 01-11/71 « Про затвердження Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти» та інших нормативно-правових актів, спрямованих на гарантування якості освіти та підтримку розвитку ЗДО.

1.2.Педагогічна рада як колегіальний орган управління КЗДО №323 ДМР  формує систему та затверджує процедури внутрішньої системи забезпечення якості освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної доброчесності (ст.20 Закону України «Про дошкільну освіту»).

1.3.Положення поширюється на всіх працівників КЗДО №323 ДМР, які здійснюють професійну діяльність відповідно до трудових договорів та зокрема на працівників, які працюють за сумісництвом.

1.4.Термін дії Положення необмежений. Положення діє до затвердження нового.

1.5.Функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти (далі- ВСЗЯО) забезпечує  директор  КЗДО №323 ДМР в межах наданих йому повноважень.

1.6.Коригування змісту, зміни та доповнення до цього Положення вносить директор КЗДО №323 ДМР  за згодою педагогічної ради.

          1.7.Мета створення та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти полягає у постійному та послідовному підвищенні якості освіти на основі отримання об’єктивних даних про освітні та управлінські процеси в закладі дошкільної освіти (ЗДО).

1.8.Критерії ефективності ВСЗЯО:

 • всебічний розвиток дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб, формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду;
 • якісний склад та ефективність роботи педагогічних працівників;
 • оптимальне матеріально-технічне, навчально-методичне, психолого-педагогічне, медико-соціальне забезпечення якісної організації освітнього процесу;
 • дієва система управління ЗДО.

1.9.Компоненти ВСЗЯО:

 • стратегія (політика);
 • організаційно-функціональна структура;
 • процедури внутрішньої системи оцінювання якості освіти та освітньої діяльності;
 • критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти;
 • критерії, правила і процедури оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників;
 • умови якісної організації освітнього процесу (умови, за яких стає досяжним належний рівень освіти вихованців закладу);
 • системи та процеси управління закладом дошкільної освіти, зокрема інформаційні;
 • система та механізми забезпечення академічної доброчесності.

ІІ. Стратегія (політика) внутрішньої системи забезпечення якості освіти КЗДО №323 ДМР

2.1.Стратегія (політика) внутрішньої системи забезпечення якості освіти (далі-Політика) визначає мету й завдання її провадження та принципи, на яких вона будується.

2.2.Мета стратегії ВСЗЯО:

 • гарантування якості дошкільної освіти здобувачів;
 • формування довіри суспільства до закладу дошкільної освіти.

2.3.Завдання стратегії ВСЗЯО:

-створення безпечного освітнього середовища, вільного від будь-яких фори насильства та дискримінації,  для оптимального розвитку кожного вихованця, відповідно до його задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб;

-забезпечення умов безперервного професійного зростання та самореалізації , справедливе та об’єктивне оцінювання професійної діяльності та забезпечення академічної свободи педагогічних працівників;

- забезпечення умов, які сприяють якісній організації освітнього процесу та інклюзивної освіти, для перебування в закладі дітей з особливими освітніми потребами;

-сприяння розвитку партнерських відносин усіх учасників освітнього процесу;

-забезпечення інформаційної відкритість діяльності закладу освіти;

-запобігання проявам дискримінації, булінгу;

-знаходження оптимальних чинників впливу на результативність освітнього процесу та впровадження їх у дію;

- створення предметно-просторового розвивального середовища відповідно до нормативних вимог та вікових особливостей здобувачів дошкільної освіти.

2.4.Принципи стратегії ВСЗЯО:

-дитиноцентризм. Головний суб’єкт, на якого спрямована освітня діяльність закладу - дитина. Здійснення профілактичних заходів для здобувачі дошкільної освіти щодо запобігання проявам дискримінації та протидії булінгу (цкуванню);

-автономність. Самостійність у визначення стратегій і напрямів розвитку закладу, виборі форм і методів організації освітнього процесу, які відповідають нормативно-правовим документам, Базовому компоненту  дошкільної освіти;

-системність. Усі компоненти та функції системи управління діяльністю закладом дошкільної освіти повязані між собою;

-цілісність. Єдність усіх видів освітніх впливів на здобувача дошкільної освіти, їх підпорядкованості головній меті освітньої діяльності, яка передбачає всебічних розвиток, виховання соціалізацію особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою,  має прагнення до самовдосконалення і навчання протягом життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності;

-вдосконалення.Потреба постійного вдосконалення освітнього процесу відповідно до зміни внутрішнього та зовнішнього середовища, аналізу даних та інформації про результативність освітньої діяльності;

-партнерство. Реалізація принципів педагогіки партнерства, серед яких - повага до особистості; доброзичливість і позитивне ставлення; довіра у відносинах; діалог - взаємодія - взаємоповага; розподілене лідерство (про активність, право вибору та відповідальність за нього, горизонтальність зв’язків); принципи соціального партнерства (рівність сторін, добровільність прийняття зобов’язань, обов’язковість виконання домовленостей).   Взаємодія між педагогами, вихованцями, батьками здобувачів освіти побудована на довірі та повазі. Проведення інформаційних заходів для батьків здобувачів дошкільної освіти щодо профілактики насильства у дитячому колективі;

          -відкритість і прозорість. Забезпечення прозорості та інформаційної відкритості діяльності ЗДО здійснюється відповідно до частини другої статті ЗО Закону України «Про освіту», інших Нормативно-правових актів щодо організації освітнього процесу і передбачає оприлюднення інформації та її регулярне оновлення із використанням наявних ресурсів для інформування (вебсайту ЗДО, дошок оголошень, інформаційних стендів, соціальних мереж тощо). Процедури системи забезпечення якості освітньої діяльності відкриті та зрозумілі для учасників освітнього процесу;

-гнучкість і адаптивність.  Здатність оперативно реагувати на зміну зовнішніх чинників, а також ураховувати вплив сучасних тенденцій розвитку суспільства, отримувати зворотні зв’язки та різні комунікації;

-інноваційність. Здатність продукувати та впроваджувати нові, відсутні у практиці закладу ідеї, технології, методики, пов’язані забезпеченням якості дошкільної освіти.

ІІІ. Організаційно-функціональна  структура внутрішньої системи

забезпечення якості освіти КЗДО №323 ДМР

 3.1.Організаційно-функціональна структура ВСЗЯО КЗДО №323 ДМР – це суб’єкти, які здійснюють або включені у процеси оцінювання якості освіти та інтерпретації отриманих результатів: адміністрація закладу; тимчасові структури (творчі ініціативні групи педагогів, групи моніторингу,  педагогічна рада).

3.2.Адміністрація закладу дошкільної освіти:

- формує блок локальних актів, що регулюють функціонування ВСЗЯО КЗДО №323 ДМР  і додатків до них, представляє їх на засіданні педагогічної ради, після схвалення педагогічною радою, директор  затверджує і контролює їх виконання;

- готує пропозиції, спрямовані на вдосконалення ВСЗЯО КЗДО №323 ДМР, бере участь у заходах щодо змісту пропозицій;

- організовує проведення у КЗДО №323 ДМР контрольно-оцінних процедур;

- забезпечує умови для підготовки педагогів КЗДО №323 ДМР, батьків або інших законних представників дітей, громадських експертів до здійснення контрольно-оцінних процедур;

- організовує та здійснює систему моніторингу якості освіти: збір, обробка (аналіз), зберігання та надання інформації про стан і динаміку розвитку на рівні закладу дошкільної освіти;

- формує інформаційно-аналітичні матеріали за результатами оцінки якості освіти та надає інформацію про якість освіти на різні рівні системи управління (педагогічна рада, загальні збори колективу тощо);

- ухвалює управлінські рішення щодо розвитку якості освіти на основі аналізу результатів, отриманих в процесі реалізації ВСЗЯО.

3.3.Тимчасові структури (творчі ініціативні групи педагогів, група моніторингу):

- розробляють або формують методики оцінки якості освіти за напрямами діяльності закладу дошкільної освіти;

- беруть участь в експертизі динаміки розвитку вихованців та рівня професійної компетентності педагогів закладу дошкільної освіти;

- формують пропозиції для адміністрації з вироблення управлінських рішень за результатами внутрішньої оцінки якості освіти на рівні дошкільного закладу.

          3.4. Педагогічна рада:

-         діє в межах повноважень, визначених нормативно-правовими актами;

-         розглядає, ухвалює та оцінює основні питання діяльності КЗДО №323 ДМР

-         ухвалює рішення щодо питань функціонування КЗДО №323 ДМР, оновлення змісту освіти в зв’язку з появою нових стандартів освіти; підвищення рівня професіоналізму педагогів через впровадження нових освітніх технологій, підвищення якості освіти на основі аналізу результатів, отриманих у процесі оцінки якості. 

ІV. Процедури внутрішньої системи оцінювання якості

освіти та освітньої діяльності

4.1.Процедурами ВСЗЯО є внутрішній контроль якості освітньої діяльності (далі - Контроль) та внутрішній моніторинг якості освіти (далі – Моніторинг), які дають змогу здійснювати систематичний аналіз якості організації освітнього процесу, його ресурсного забезпечення, результатів. Процедури ВСЗЯО спрямовані на:

- удосконалення планування та організації освітнього процесу, спрямованого на розвиток компетентності здобувачів освіти;

- посилення кадрового потенціалу закладу освіти та формування системи методичної роботи, яка сприяє підвищенню професійної кваліфікації педагогічних працівників;

- формування й удосконалення необхідних ресурсів для організації освітнього процесу та підтримки здобувачів освіти;

- розвиток інформаційних систем з метою підвищення ефективності управління освітнім процесом;

- максимальне усунення ефекту неповноти і неточності інформації про якість освіти, як на етапі  планування освітніх результатів, так і на етапі оцінки ефективності освітнього процесу до досягнення відповідної якості освіти.

4.2. Процедура Контролю у КЗДО №323 ДМР визначається логічним та доцільним об’єднанням його видів (тематичний, підсумковий, фронтальний, оперативний) та змісту. Під час планування контролю застосовується технологічний прийом – розробляються циклограми, відповідно до методичних рекомендацій. Методами збору інформації для оцінювання якості освітньої діяльності та управлінських процесів у ЗДО є вивчення документації, спостереження (за освітнім середовищем, організацію життєдіяльності, проведенням навчальних занять) опитування (анкетування, індивідуальне інтервью) усіх учасників освітнього процесу (працівників закладу, батьків здобувачів освіти).

4.3. Критерії та індикатори для самооцінювання освітніх і управлінських процесів є напрями оцінювання освітньої діяльності в ЗДО визначених в методичних рекомендаціях з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти, затверджених наказом державної служби якості освіти України від 30 листопада 2020 № 01-11/17.

4.4. Напрями:

- освітнє середовище закладу дошкільної освіти

- здобувачі дошкільної освіти.Збереження всебічного розвитку дитини дошкільного віку, набуття нею життєвого соціального досвіду

- фахова діяльність педагогічних працівників ЗДО

- управлінські процеси ЗДО ( додаток 1)

4.5. Для процедури Контролю та Моніторингу з урахуванням напрямів, тем та змісту добираються доцільні методи та джерела отримання інформації.

4.6. Моніторинг є методом та формою Контролю

4.7. Процедура Моніторингу є методом та формою Контролю.

4.8. Результати процедур Контролю та Моніторингу оприлюднюються у формі:

- аналітичної  доповіді на засіданні педагогічної ради;

звіту керівника на загальних зборах колективу КЗДО №323 ДМР;

- проблемного аналізу – комплексне самооцінювання функціонування та розвитку КЗДО №323 ДМР – у Програмі розвитку.

- аналізу підсумків діяльності КЗДО №323 ДМР за навчальний рік та літній період – щорічне самооцінювання – у Плані роботи КЗДО №323 ДМР на навчальний рік та літній період.

4.9. Комплексне самооцінювання функціонування та розвитку КЗДО №323 ДМР здійснюється відповідно до критеріїв та індикаторів, пропонованих Держаною службою якості освіти України. Проблемний аналіз комплексного самооцінювання є основою для розроблення Програми розвитку закладу (здійснюється один раз на три-п’ять років)

4.10. Щорічне самооцінювання підсумків діяльності КЗДО №323 ДМР за навчальний рік та літній період здійснюється за блоковою системою аналізування. Підсумковий аналіз є першим розділом Плану роботи КЗДО №323 ДМР на навчальний рік та літній період та основою для його розроблення.

4.11. План роботи КЗДО №323 ДМР на навчальний рік та літній період є програмою реалізації процедур ВСЗЯО.

4.12. Документи та матеріали, які засвідчують системність реалізації процедур ВСЗЯО.

4.13. Документи:

-План роботи КЗДО №323 ДМР на навчальний рік та літній період;

-План роботи педагога щодо організації освітнього процесу;

-Протоколи педагогічних рад, загальних зборів колективу тощо;

-Накази керівника.

4.14. Матеріали:

-проблемний (комплексний ) аналіз;

-аналіз підсумків діяльності КЗДО №323 ДМР на навчальний рік та літній  

період;

-циклограма внутрішнього контролю КЗДО №323 ДМР на навчальний рік;

-методика(и) моніторингових досліджень за напрямами діяльності.

V. Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів

дошкільної освіти

          5.1. Показниками (індикаторами) оцінювання рівня розвитку здобувачів дошкільної освіти є ключові компетентності дитини, відповідно до змісту освітніх напрямів Базового компоненту дошкільної освіти (Державним стандартом дошкільної освіти):

 • рухова;
 • здоров’язбережувальна;
 • особистістна компетентність;
 • предметно-практична, технологічна;
 • сенсорно-пізнавальна, логіко-математична, дослідницька;
 • природничо-екологічна компетентність;
 • ігрова;
 • соціально-громадянська компетентність;
 • мовленнєва;
 • комунікативна;
 •  художньо-мовленнєва;
 •  мистецько-творча.

5.2.Очікувані результати навчання (показники компетенції) здобувачів дошкільної  освіти містяться  в Комплекній освітній програмі  «Дитина в дошкільні роки», за якою організовано освітній процес у КЗДО №323 ДМР .

5.3.Методику моніторингу індивідуального розвитку здобувачів дошкільної освіти – процеси, параметри, критерії, інструменти та методи – затверджує педагогічна рада строком на п’ять років, зберігається  в групах і теках відповідно до вікової категорії здобувачів освіти.

5.4.Періодичність проведення моніторингу – два рази на рік:

- на початку навчального року (вересень) – проводиться з метою виявлення рівня розвитку дітей і коригування освітнього процесу по розділах освітньої програми з тими дітьми, які можуть успішно освоювати освітню програму, але потребують індивідуальної роботи;

 У кінці навчального року (квітень-травень)  з метою порівняного аналізу результатів на початок і кінець року.

Можливе додаткове обстеження (в січні) особливостей динаміки розвитку тієї чи іншої дитини.

          5.5. Результати внутрішнього моніторингу узагальнюються, аналізуються, доводяться до відома всіх учасників освітнього процесу, оприлюднюються на сайті закладу та використовуються в педагогічній діяльності.  Інформація, отримана  в процесі моніторингу з подальшим її аналізом, є основою для ухвалення управлінських рішень про підвищення ефективності освітнього процесу.

5.6. Інструментарій для вимірювання показників (індикаторів) оцінювання рівня розвитку вихованців: карти спостереження за всіма освітніми напрямами Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти). Моніторинг проводять вихователі, «вузькі» фахівці: музичні керівники,  інструктор з фізичного виховання, вчителі-логопеди. Психологічну діагностику розпізнавання психічних процесів, станів, рис і якостей особистості проводить практичний психолог, стану фізичного здоров’я здійснює медичний персонал закладу дошкільної освіти.

5.7. Педагоги аналізують результати моніторингу, визначають рівень ефективності педагогічних впливів стосовно кожної дитини, вибудовують картину індивідуальної траєкторії розвитку і оцінюють єдину картину в кожній віковій групі загалом. Роблять висновки і своєчасні коригувальні дії.

Підсумки Моніторингу дають можливість бачити індивідуальні та групові результати організованого педагогами освітнього процесу. Оброблені результати такого  аналізу є оновою конструювання освітнього процесу на новий навчальний рік.

5.8.Вихователь-методист на основі висновків педагогів розробляє аналітичну довідку, в якій визначає причини недостатньо високого рівня освоєння програмного матеріалу за освітніми лініями; формулює рекомендації щодо вдосконалення освітнього процесу на новий навчальний рік та особливостей коригування перспективного плану освітнього процесу в групах.

5.9.Аналітична довідка за результатами Моніторингу вводиться в склад підсумкового аналізу діяльності КЗДО №323 ДМР за навчальний рік, обговорюється на засіданні педагогічної ради, що впливає на визначення річних завдань діяльності на новий навчальний рік.

5.10.Проведення процедур Моніторингу, обговорення їх результатів у формі психолого-педагогічного консиліуму фіксується у Плані роботи КЗДО №323 ДМР .

VІ. Критерії, правила і процедури оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників

          6.1. У закладі дошкільної освіти гарантується право педагогічних працівників на справедливе та об’єктивне оцінювання професійної діяльності відповідно до статті 54 Закону України «Про освіту», в тому числі під час атестації педагогічних працівників, проведення процедур оцінювання та самооцінювання в закладі, здійснення внутрішнього моніторингу.

  Оцінювання професійної діяльності педагогів відбувається під час атестаційного та міжатестаційного періоду.

6.2.Оцінювання професійної діяльності педагогів під час атестаційного періоду.

- Атестаційний період визначається навчальним роком, в який передбачена атестація педагогічного працівника. У цей період відповідно до індивідуального плану підготовки та проходження атестації здійснюється система заходів, спрямованих на комплексне оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників, яке передбачає розгляд матеріалів з досвіду роботи, вивчення необхідної документації, порівняльний аналіз результатів  діяльності впродовж усього періоду від попередньої атестації. Необхідною умовою об’єктивного аналізу освітнього процесу, організованого педагогом, який атестується, вивчення думки батьків та колег.

- Характеристика діяльності педагога відповідної кваліфікації визначається відповідно до Порядку підвищення кваліфікації.

- Педагог, який атестується здійснює самоаналіз професійної діяльності.

-  Діагностичний матеріал оцінювання індивідуального розвитку професійної компетентності педагога – процеси, параметри, критерії, інструменти та методи – затверджує педагогічна рада строком на п’ять років, зберігається у методичному кабінеті.

 -  Оцінювання професійної діяльності педагогів в міжатестаційний період.

-  Оцінювання професійної діяльності педагогів у між атестаційний період відбувається відповідно до Плану роботи закладу дошкільної освіти на навчальний рік та літній період у процесі тематичного, підсумкового контролю.

- Критерії та методи оцінювання професійної діяльності педагогів під час тематичного контролю розробляється з урахуванням обсягу та змісту теми вивчення. Матеріали зберігаються у методичному кабінеті.

-  Під час  підсумкового контролю за результатами діяльності закладу за навчальний рік здійснюється анкетування педагогів з метою визначення їхніх професійних потреб, прогнозування методичної роботи, що дає змогу зробити індивідуальний проектний план розвитку професійної компетентності для кожного педагога та окреслити пріоритети діяльності закладу на наступний навчальний рік.

- Методика формування індивідуального проектного плану розвитку професійної компетентності педагога як форма самоаналізу здійснюється відповідно до методичних рекомендацій,  за потребою затверджує педагогічна рада.

- Анкети педагогів для прогнозування методичної роботи та узагальнені матеріали індивідуальних проектних планів розвитку педагогів зберігаються у методичному кабінеті.

- Результатом оцінювання професійної компетентності педагога в атестаційних період є підсумки атестації відповідно до Порядку підвищення кваліфікації. Результатом  оцінювання у міжатестаційний період є побудова індивідуального проєктного плану розвитку професійної компетентності педагога на навчальний рік, в якому передбачена цілеспрямована методична допомога.

6.3. Документи, які засвідчують проведення процедур оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників:

 • План роботи КЗДО №323 ДМР на навчальний рік та літній період;
 • Індивідуальний план підготовки та проходження атестації;
 • Протоколи засідання педагогічної ради, атестаційної комісії
 • Характеристики, атестаційні листи;
 • Накази керівника.

VІІ. Умови якісної організації освітнього процесу

        7.1. Створені комфортні, безпечні, доступні та не шкідливі умови розвитку, виховання, навчання дітей та праці.

       7.2.Матеріально-технічні умови.

      Будівлі, приміщення, споруди, обладнання та територія КЗДО є безпечними, доступними та комфортними:

- улаштування території ЗДО та розташування основних приміщень є раціональними та безпечними;

- територія ділянки закладу освітлюється у вечірній  час;

- систематично(щоденно) здійснюється огляд території щодо її безпечності для освітнього процесу;

- групові та ігрові майданчики облаштовані для ігор та діяльності дітей. Майданчики обладнані тіньовими навісами , ігровим та фізкультурно-спортивним обладнанням, що відповідає кількості груп та віковим особливостям дітей.

    - у ЗДО забезпечується комфортний повітряно-тепловий режим, належне освітлення, водопостачання, водовідведення, попалення, прибирання території та приміщень, дотримуються санітарно- гігієнічні вимоги.

   - ЗДО забезпечений приміщеннями з необхідним обладнанням для освітнього процесу та життєдіяльності здобувачів дошкільної освіти відповідно до типу та профілю закладу.

- групові приміщення, кабінети, оснащені сучасними меблями, обладнанням та засобами навчання

- обладнання основних приміщень відповідає зросту та віку дітей, санітарно-гігієнічним нормам

- приміщення для роботи із здобувачами дошкільної освіти забезпечена необхідним обладнанням, іграшками, посібниками у відповідності до освітніх програм, типу та профілю закладу.

          7.3.Навчально-методичні умови:

 • компоненти предметно-просторового розвивального середовища в групах відповідають освітній програмі та віковим можливостям дітей (розвивальні осередки), сучасним вимогам (трансформованість, полі функціональність, варіативність, доступність, безпека)
 • добір іграшок, посібників та обладнання відповідає встановленим вимогам. Для занять з використанням комп’ютерів та технічних засобів навчання створено відповідні умови.
 • забезпечуються умови для інклюзивного навчання здобувачів освіти
 • працівники ЗДО обізнані з вимогами охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правилами поведінки в умоваї надзвичайних ситуацій і дотримуються їх
 • проводяться навчання, інструктажі з охорони праці, пожежної безпеки, правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій
 • освітнє середовище ЗДО забезпечує реалізацію завдань програми та мотивує здобувачів освіти до оволодіння різними видами компетенцій

          7.4.Психолого-педагогічні умови:

 • організація освітнього процесу сприяє набуттю дитиною різних компетентностей відповідно до освітніх напрямів, визначених інваріантною складовою Базового компоненту дошкільної освіти
 • створюються умови для реалізації варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти, для впровадження додаткових організаційних форм освітнього процесу (за згодою батьків та з урахуванням індивідуальних особливостей дітей)
 • здійснюється аналіз стану освітньої діяльності, приймаються відповідні управлінські рішення
 • розпорядок дня здобувачів дошкільної освіти у вікових групах відповідає гігієнічним нормам щодо тривалості сну, організації різних видів діяльності та відпочинку, втому числі навчальних занять, перебування на свіжому повітрі, рухової активності, кратності приймання їжі
 • гранично допустиме навчальне навантаження відповідає віковій групі
 • мовою освітнього процесу у ЗДО є державна мова
 • педагогічні працівники планують свою діяльність, аналізують її результативність, застосовують сучасні технології та методики в освітньому процесі
 • педагогічні працівники забезпечують власний професійний розвиток і підвищення кваліфікації, діють на засадах педагогіки партнерства. Налагоджена практика педагогічного наставництва та інші форми професійної співпраці
 • педагогічні працівники співпрацюють з батьками з питань розвитку, навчання та виховання дітей, забезпечують постійний зворотній зв'язок
 • у ЗДО налагоджена система роботи з адаптації та інтеграції здобувачів дошкільної освіти до освітнього процесу
 • ЗДО планує та реалізує діяльність щодо запобігання будь-яким проявам, дискримінації , булінгу
 • керівник та працівники закладу дотримуються вимог нормативно-правових документів щодо виявлення ознак булінгу, іншого насильства та запобігання йому
 • розроблено та виконуєть план заходів із запобігання  проявам дискримінації та булінгу, інших форм насильства, вчасно реагують на звернення щодо таких проявів, у разі потреби надається психолого-соціальна підтримка
 • педагоги та адміністрація закладу створили сприятливі умови задля налагодження довірливих відносин з усіма сім'ями, не зважаючи на соціальний статус, культурне та релігійне походження, мову, наявність інвалідності серед членів родини тощо

            7.5. Медико-соціальні умови.

 • у закладі функціонує медичний кабінет, ізолятор та маніпуляційний кабінет з відповідним медичним обладнанням для проведення профілактичних оглядів. Медичне обслуговуання дітей здійснюється сестрою медичною старшою відповідно до її функціональних обовязків, у разі потреби надається невідкладна  домедична допомога
 • у ЗДО вживаються заходи щодо дотримання протиепідемічного режиму

- у закладі створено умови для якісного харчування здобувачів освіти:

- забезпечено різноманітне, безпечне, корисне та збалансоване харчування, що відповідає потребам усіх здобувачів дошкільної освіти;

- дотримуються виконання норм харчування;

- харчування здійснюється з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог,здійснюється контроль за організацією харчування та дотримання питного режиму

- проводиться санітарно-просвітницька робота з усіма учасниками освітнього процесу з питань здорового способу життя, загартування, раціонального харчування

- у ЗДО створено умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я здобувачів дошкільної освіти, проводиться фізкультурно-оздоровча робота у різних організаційних формах

- у закладі наявне фізкультурно-спортивне обладнання та інвентар для розвитку рухових якостей здобувачів дошкільної освіти

 

7.6. Інклюзивна освіта:

- у закладі створено умови для навчання, реабілітації, соціальної адаптації,

інтеграції в суспільство здобувачів дошкільної освіти із особливими освітніми потребами

- забезпечується проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять, здобувачам дошкільної освіти з ООП, що визначені індивідуальною програмою розвитку ( у разі потреби)

-створено команди психолого-педагогічного супроводу, розроблено індивідуальні програми розвитку, відстежується результативність

 

VІІІ. Системи та процеси управління закладом дошкільної освіти

   

 • у КЗДО №323 ДМР сформовано стратегію розвитку (програма), яка відповідає особливостям і умовам його діяльності (тип закладу, мова навчання, формування контингенту здобувачів дошкільної освіти, обсяг та джерела фінансування)
 • здійснюється планування роботи та відстежується результативність його діяльності (працівники закладу та батьки залучаються до розроблення плану роботи ЗДО)
 • керівник закладу сприяє створенню психологічно комфортного середовища
 • заклад оприлюднює інформацію про свою діяльність на відкритих загальнодоступних ресурсах (інформаційні стенди, сайт закладу). Зміст інформації про діяльність є відповідним вимогам законодавства. Інформація регулярно поповнюється і вчасно оновлюється
 • керівник закладу формує штат, залучаючи кваліфікованих педагогічних та інших працівників відповідно до штатних нормативів та типу закладу, з урахуванням вимог чинного законодавства. Мотивує педпгогів до підвищення якості освітньої діяльності, сприяє підвищенню кваліфікації
 • сформована і функціонує внутрішня система забезпечення якості освіти
 • в належному стані утримується матеріаль-технічна база
 • керівник закладу сприяє формуванню у працівників та батьків здобувачів дошкільної освіти негативного ставлення до корупції

      Діяльність органів громадського самоврядування.

     - Діє вищий орган громадського самоврядування – загальні збори колективу закладу дошкільної освіти.

   -. Діє орган самоврядування працівників закладу.

   - Діє орган батьківського самоврядування.

     - Органи громадського самоврядування діють відповідно до законодавства. Освітні та соціальні ініціативи, висунуті чинними органами, підтримує керівництво. 

 

 

IX. Система й механізми забезпечення академічної доброчесності

 

     9.1.Педагогічні працівники дотримуються вимог академічної доброчесності:

- Посилаються на джерела інформації, якщо використано сторонні ідеї, розробки, твердження, відомості;

- Виконують норми законодавства про авторське право й суміжні права;

- Надають достовірну інформацію про:

 • методики й результати досліджень,
 • джерела використаної інформації,
 • власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;
 • визначають дотримання академічної доброчесності дітьми;
 • об’єктивно оцінюють результати освітнього процесу та якості дошкільної освіти

     9.2.Педагогічні працівники обізнані щодо видів порушення академічної доброчесності.

Обман – неправдиве інформування щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу –

-академічний плагіат – представлення результатів наукової діяльності інших осіб як результатів власного дослідження, а також відтворення текстів інших авторів безе зазначення авторства.

-самоплагіат – представлення своїх уже опублікованих наукових результатів як нових;

-фабрикація- вигадування інформації, що використовується в освітньому процесі;

-фальсифікація – зміна чи модифікація інформації, що стосується освітнього процесу;

-списування – використання під час письмових робіт зовнішніх джерел інформації крім дозволених;

-хабарництво – надання або отримання коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ чи пропозиція щодо цього, щоб отримати переваги в освітньому процесі;

-необ’єктивне оцінювання – свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання.

     9.3.Відповідальність педагогічних працівників щодо порушення академічної доброчесності, яка встановлена Законом України «Про освіту»:

-позбавлення наукового (освітньо-творчого) ступеня чи вченого звання, педагогічного звання, кваліфікаційної категорії;

-отримують відмову у присвоєнні ступенів, звань та категорій;

-втрачають право працювати у деяких закладах або займати деякі посади.